Vår organisasjon

Blommenholm barnehage er en privat foreldredrevet og foreldreeid barnehage som ble bygget av foreldre på Blommenholm i 1987. Vi er et samvirkeforetak der overskuddet går tilbake til barnehagen. Overskudd brukes på vedlikehold og oppgradering av lokaler og lekeareal.

VÅR ORGANISASJON

 

ÅRSMØTET

Årsmøtet er barnehagens overordnede organ i alle anliggender.

Alle andelshavere har både møte, tale og stemmerett på årsmøtet.

Regler for avviklingen av årsmøtet følger av barnehagens vedtekter.

 

 

STYRET

Barnehagen ledes av et styre på 4 medlemmer og ett varamedlem.

Styret velges av årsmøtet. Styreleder velges av årsmøtet blant de valgte styremedlemmene.

Styret har ansvaret for at barnehagens virksomhet er iht. lov og forskrift og i tråd med barnehagens vedtekter og vedtatte planer.

 

SAMARBEIDSUTVALGET

SU består av 4 personer: 2 foreldre og 2 representanter fra personalet.

SU er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ mellom foreldre og ansatte i barnehagen.

 

DAGLIG LEDER

Daglig leder har fire hovedoppgaver:

- Lede den pedagogiske virksomheten.

- Utøve personalansvar.

- Utføre administrative oppgaver

- Samhandle med den kommunale barnehagemyndigheten.

Det er et tett og nært samarbeid mellom eierstyret og barnehagens daglige leder.

Daglig leder deltar på årsmøtet, styremøter og SU-møter.