Kunst, kultur og kreativitet

Barnehagen skal gi barn mulighet til å uttrykke seg estetisk. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser.

Opplevelser med kunst og kultur i barnehagen kan legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid. I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon. Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk. Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk.

Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn og ulike tidsepoker. I arbeid med fagområdet skal personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering. Barnehagen må legge til rette for og videreutvikle barnas kreative prosesser og uttrykk (udir.no)

 

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet ønsker vi voksne i Blommenholm barnehage å bidra til at barna;

  • tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
  • utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet
  • bearbeider inntrykk og opplevelser gjennom uttrykk- skapende aktivitet, forming, dramatisering og tekstskaping 

 

For å få til dette sørger vi for å:

  • ta vare på hvert enkelt barns initiativ og improvisasjon  
  • legge til rette for et inspirerende miljø i barnehagen ved å ha ulikt materiale og utstyr synlig/tilgjengelig 
  • ha fokus på prosessen og ikke på produktet  
  • vise frem det barna har laget og synliggjøre prosess/produkt for foreldrene
  • ta i bruk forskjellige sanger, rim og regler 
  • bruke instrumenter både for og med barna
  • ta i bruk årstidene og inspireres av naturmateriale 

 

Engasjerte og aktive voksne skaper engasjerte og kreative barn!