Sosial kompetanse

Sosial kompetanse er kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde sosiale relasjoner.

Blommenholm barnehagen skal bidra til å utvikle sosial kompetanse hos barna. Sosial kompetanse betyr å kunne forstå andres ulike perspektiv og rolle, kunne ta avgjørelser og handle sammen med andre, vurdere problem og løse oppgaver.

Barn lærer å forholde seg til andre når de møtes i lek og samspill. Det å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner, vise omsorg og ta hensyn til andre er sosial kompetanse.

Sosial kompetanse er noe vi jobber med hele tiden i det daglige, uformelle samspillet i hverdagen, men også gjennom formelle samtaler og samlinger. 

Innenfor sosial kompetanse har vi ulike begreper:

  • selvfølelse: å oppleve egenverdi, akseptere seg selv, kjenne seg akseptert, oppleve indre styrke og ha en positiv holdning til seg selv
  • empati: å ha forståelse for andres perspektiver, tanker og følelser, kunne leve seg inn i andres situasjon, vise medfølelse og ta hensyn og kunne tolke og forstå følelsesuttrykk
  • prososial atferd: å ha positive, sosiale holdninger og å kunne utføre handlinger som å oppmuntre, bry seg om, vise omsorg, hjelpe til og dele med andre
  • selvhevdelse: å kunne hevde seg selv og egne meninger på en god måte, våge å stå imot gruppepress, ta initiativ og bli med på lek og samtaler som allerede er i gang, delta uoppfordret og invitere andre
  • selvkontroll: å kunne tilpasse seg ulike situasjoner, takle konflikter og utsette egne behov og ønsker i situasjoner som krever turtaking, kompromisser og felles avgjørelser. (Udir.no)