Lek

Leken kjennetegnes som morsom og lystbetont!

Gjennom lek skal barna blant annet utfolde seg på en kreativ måte, føle mestring og læring. Lek er ikke bare en viktig arena for læring, men den er også med på å fremme barnas utvikling på flere områder som det fysiske, sosiale, emosjonelle og språklige. I leken styrker også barna sin egen identitet og selvfølelse. Det er viktig at det settes av tid til leken og at de voksne er tilstede. De voksne i barnehagen må være støttende, veilede og inspirer til lek. Ved at de voksne er tilstedeværende i leken sikres det at alle barna får gode erfaringer og opplevelser med andre barn i lek.

 Personalet skal:

 • Legge til rette for lek. Leker skal være tilpasset barnets alder, modenhet og behov.
 • Tilstedeværelse, observere, veilede, inspirere og bidra til ny læring.
 • La barna få medvirke ut i fra deres alder og modenhet.
 • Gi tid til leken.

Når barnet ditt sier; "i dag har jeg bare lekt" da har barnet blant annet;

 • Lyttet til andres forslag
 • Lært seg nye ord og uttrykk 
 • Brukt hele seg                                                        
 • Utviklet kreativitet og fantasi   
 • Ventet på tur og øvd på impulskontroll 
 • Utviklet sine kommunikative ferdigheter   
 • Øvd på turtaking